Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται αλλαγές (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές κλπ ) οι οποίες απαιτούν τη συνεχή εκπαίδευση των ατόμων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Βασική επιδίωξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων είναι ο εφοδιασμός των ατόμων με όλες εκείνες τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να είναι παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί στην εργασία τους και ταυτόχρονα να μην απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

Στο άρθρο αυτό σας παρουσιάζουμε μερικές ιστοσίδες…

Mathesis

Το Mathesis είναι ένας ελληνικός εκπαιδευτικός ιστότοπος που έχει σκοπό να προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα στο επίπεδο των καλύτερων διεθνών προτύπων. Τα μαθήματα διδάσκονται από εξαίρετους καθηγητές, από πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνώσεις τους κυρίως σε θέματα Φυσικής και Ιστορίας και να λάβουν δωρεάν Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης συγκεντρώνοντας βαθμολογία μεγαλύτερη του 50%.

Open Courses

Το Open Courses παρέχει δωρεάν υλικό από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Τα μαθήματα που διαθέτονται καλύπτουν όλες τις θεματικές ενότητες και τα ιδρύματα που συμμετέχουν ξεπερνούν τα 25, μερικά από τα οποία είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΤΕΙ Αθήνας και άλλα.

Αποθετήριο «Κάλλιπος»

Το αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι μια δωρεάν συλλογή ελληνικών συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων. Η συλλογή καλύπτει όλο το φάσμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και χωρίζεται σε 5 ευρείες Θεματικές Περιοχές: Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες – Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων, Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική, Φυσικές Επιστήμες, Ιατρικές Επιστήμες – Επιστήμες της Ζωής και Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές, Γεωπονικές Επιστήμες.

blod.gr

Ο ιστότοπος blod.gr είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη που συγκεντρώνει, καταγράφει και προβάλλει αυτούσιες, επιλεγμένες ομιλίες, διαλέξεις και εκδηλώσεις από όλο το φάσμα της επιστημονικής και πνευματικής μας ζωής, και εμπλουτίζεται διαρκώς με την πολύτιμη συνδρομή όσων εργάζονται για τη διάχυση της γνώσης. Φιλοδοξεί έτσι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και να εξελιχθεί σε έναν πραγματικό “κόμβο” διεπιστημονικού και πνευματικού διαλόγου, ανοιχτό σε κάθε χρήστη του διαδικτύου που επιθυμεί να διευρύνει τους γνωστικούς του ορίζοντες.

Coursity

Το Coursity είναι μία καινοτόμα πλατφόρμα, που φιλοξενεί διαδικτυακά σεμινάρια με τη μορφή βιντεοσκοπημένων μαθημάτων. Τα διαδικτυακά σεμινάρια καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων και γνωστικών αντικειμένων και έχουν διάρκεια 4-8 εβδομάδες. Οι επιστημονικά υπευθύνοι και οι διδάσκοντες είναι αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων, και η επιτυχής παρακολούθηση των σεμιναρίων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Το Ίδρυμα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα κέντρα δια βίου μάθησης πευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.  Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθα θεματικά πεδία: • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, • Νέες Τεχνολογίες ,• Γλώσσα και Επικοινωνία ,•  Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις • Πολιτισμός και Τέχνη, • Συμβουλευτική Γονέων • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων • Ελληνομάθεια για Μετανάστες

Ιστοσελίδες στη Γαλλία

Στη Γαλλία, τα άτομα έχουν δια βίου πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, στην περίπτωση των μαθητών και των σπουδαστών, και με τη μορφή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για όσους ήδη εργάζονται.

MOOC (Massive Online Open Courses), SPOC (Small Private Open Courses), FOAD (formations ouvertes à distance), ressources numériques… les possibilités de formations en ligne et à distance sont nombreuses pour se former depuis chez vous et il savoir les différents types :

  • un MOOC : Massive Onlive Open Course, gratuit, proposé sur une plateforme et pour une session limitée dans le temps. Obtenir une certification peut être payant. Un MOOC ne délivre pas de diplôme, il vous apportera un complément de formation sur un sujet précis.
  • Un SPOC : Small Private Open Course, soit un MOOC mais réservé à une trentaine de participants préalablement sélectionnés. Un SPOC s’apparente à une classe virtuelle et est payant.
  • Une FOAD : Formation Ouverte à distance, proposée par un établissement, ouverte à tout le monde, souple et flexible dans le rythme et l’organisation pédagogique et ne reposant pas uniquement sur du présentiel.
    Une FOAD peut mener à l’obtention d’un diplôme. Si la formation suivie est diplômante, vous obtiendrez une carte d’étudiant et vous devrez vous acquitter des droits d’inscription.
  • Un accès à des ressources numériques (vidéos, exercices, cours, quizz, guides …), en ligne et gratuitement, pour compléter et approfondir ses connaissances, sans inscription et sans obtenir de diplôme.

Vous trouverez quelques suggestions ci-dessous :

« FUN », France Université Numérique 

Elle propose plus de 300 cours en ligne, gratuits et ouverts à tous. Vous y trouverez même des cours en anglais ! Plus de 80 établissements français y participent. Près de 50 thèmes de formation sont proposés. Les cours débutent tout au long de l’année ; la rentrée ne se fait pas forcément en septembre.

Consulter le catalogue des formations diplômantes en ligne

L’inscription à une formation à distance dans un établissement d’enseignement supérieur français est actuellement le meilleur moyen de vous rapprocher du campus de l’établissement qui vous accueillera pour l’année 2020/2021 si vous ne pouvez pas venir en France en raison de la situation épidémique dans votre pays. Le catalogue ” Ma formation à distance “ vous permet de chercher une formation diplômante en ligne qui sera 100% à distance ou une formation hybride (à distance et sur place).

FIED Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance 

La Fédération est une association reconnue par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Son but est de fédérer dans un réseau les universités qui ont développé de l’enseignement à distance et en ligne. Vous pourrez y trouver la formation qui vous intéresse en faisant une recherche par domaine, discipline ou par diplôme.

 CNAM (Conservatoire nationale des arts et métiers)

le Cnam propose sur plus de 500 parcours professionnalisants dans les domaines des sciences exactes, techniques et tertiaires. Ils débouchent sur une certification, un titre ou un diplôme et répondent aux besoins des adultes (salariés, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants…) qui souhaitent évoluer professionnellement, trouver ou retrouver un emploi, actualiser leurs connaissances et développer leurs compétences.

 Le CIEP– Centre International d’Etudes Pédagogiques,

Créé en 1945, le Centre international d’études pédagogiques (sigle : CIEP) est un établissement public placé sous la tutelle directe du ministère chargé de l’Éducation nationale. Il est reconnu en France et à l’étranger pour ses compétences en matière d’expertise, de formation, d’évaluation et de gestion de projets internationaux. Il intervient dans deux domaines d’activité : l’éducation (enseignement général, professionnel et supérieur, reconnaissance des diplômes) et les langues (langue française, évaluation et certifications en français, langues étrangères et mobilité). Le CIEP est aussi un espace d’information et de débats, un lieu d’accueil de séminaires et de conférences qui contribue à la réflexion dans le domaine de la coopération internationale en éducation. Pour conduire ses actions, il s’appuie sur un réseau d’experts et de partenaires nationaux et internationaux ainsi que sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes. Il est basé à Sèvres (Hauts-de-Seine) et il dispose d’une antenne à La Réunion.

le CNED-Centre Nationale d’Etudes à Distance,

Il est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère chargé de l’Éducation nationale.Il propose à la fois d’assurer pour le compte de l’État, le service public de l’enseignement à distance et la formation de tous ceux qui le souhaitent quels que soient leur âge et leur situation (enseignement supérieur, formation professionnelle, concours…). Le Cned propose des classes complètes et des cours à la carte pour l’enseignement élémentaire, le collège, le lycée général, technologique et professionnel, ainsi que pour l’enseignement des élèves en difficulté à besoins éducatifs particuliers.

Greta- Groupements d’Établissements (plateforme e-Greta) 

Les formations Greta peuvent bénéficier à tous les salariés, qu’ils relèvent d’employeurs publics ou privés, aux demandeurs d’emploi, mais aussi à toute personne qui souhaite se former à titre individuel. L’offre de formation et de services Greta est très large : on peut aussi bien y préparer un diplôme que suivre un simple module de formation. Les parcours, contenus et durées de formation sont directement liés au projet, aux compétences et à la situation professionnelle de chaque personne. Les formations peuvent être mobilisées et financées dans le cadre de tous les dispositifs existants : contrat ou période de professionnalisation, droit individuel à la formation (DIF) , congé individuel de formation, plan de formation d’entreprise, plan de formation des conseils régionaux, contrats aidés, actions financées par Pôle emploi, emplois d’avenir, contrats de génération, etc.